درباره ما

خدمات طراحی


خدمات طراحی آرک شان شامل : بازدید و مشاوره ، برداشت (رولوه) ، نقشه های وضع موجود ، نقشه های پیشنهادی ، مدل سازی سه بعدی و رندر نهایی می باشد. 

خدمات اجرا


اجرای پروژه ها شامل تمامی موارد اجرایی ساختمانی ، تزییناتی ، تأسیسات و سازه می باشد.
فهرست