پروژه های اداری

پروژه طراحی مدرن اداری


 پروژه صندوق ضمانت صادرات ایران ( وزارت صنعت )

محدوده : میدان آرژانتین ،

خیابان شانزدهم

این پروژه دولتی در مدت زمان حدود سه سال توسط گروه معماری آرک شان طراحی مدرن و اجرا شد که در شش طبقه و هر طبقه حدود ۴۵۰ متر مربع به طور کامل بازسازی و دیزاین اداری همراه با فرنیش کامل انجام گردید که در این بخش طبقه پنجم ارائه می گردد.

پروژه طراحی مدرن اداری


 پروژه صندوق ضمانت صادرات ایران ( وزارت صنعت )
محدوده : میدان آرژانتین ، خیابان شانزدهم
این پروژه دولتی در مدت زمان حدود سه سال توسط گروه معماری آرک شان طراحی مدرن و اجرا شد که در شش طبقه و هر طبقه حدود ۴۵۰ متر مربع به طور کامل بازسازی و دیزاین اداری همراه با فرنیش کامل انجام گردید که در این بخش طبقه پنجم ارائه می گردد.

پروژه طراحی مدرن اداری


 پروژه صندوق ضمانت صادرات ایران ، طبقه اول ( وزارت صنعت )

محدوده : میدان آرژانتین ،

خیابان شانزدهم

این پروژه دولتی در مدت زمان حدود سه سال توسط گروه معماری آرک شان طراحی مدرن و اجرا شد که در شش طبقه و هر طبقه حدود ۴۵۰ متر مربع به طور کامل بازسازی و دیزاین اداری همراه با فرنیش کامل انجام گردید که در این بخش طبقه اول ( اتاق کنفرانس ) ارائه می گردد.

پروژه طراحی مدرن اداری


 پروژه صندوق ضمانت صادرات ایران ، طبقه اول ( وزارت صنعت )
محدوده : میدان آرژانتین ،
خیابان شانزدهم
این پروژه دولتی در مدت زمان حدود سه سال توسط گروه معماری آرک شان طراحی مدرن و اجرا شد که در شش طبقه و هر طبقه حدود ۴۵۰ متر مربع به طور کامل بازسازی و دیزاین اداری همراه با فرنیش کامل انجام گردید که در این بخش طبقه اول ( اتاق کنفرانس ) ارائه می گردد.
فهرست